Luật Khoa Tạp chí (April 28, 2018): Liên bang Triều Tiên: Một giải pháp hòa bình thống nhất?

Luật Khoa Tạp chí (April 28, 2018): Liên bang Triều Tiên: Một giải pháp hòa bình thống nhất?

Advertisements

Union of Concerned Scientists (April 10, 2018): China in Focus #21: Finding Middle Ground in the Middle Kingdom

Union of Concerned Scientists (April 10, 2018): China in Focus #21: Finding Middle Ground in the Middle Kingdom

  • “US critics may be justified in wondering about the economic viability and political consequences of Chinese government investments whose returns will not be distributed to private shareholders in the form of profits but to national governments and their populations in the form of public goods. In that sense, what China is proposing may present a significant challenge to the corporate-dominated model of globalization advanced by the United States.”

Asialyst (Mars 8, 2018): “Nouvelles Routes de la Soie” : les armées privées de la Chine

Asialyst (Mars 8, 2018): “Nouvelles Routes de la Soie” : les armées privées de la Chine

“Le secteur connaît toutefois une évolution rapide. Les grosses déconvenues comme en Libye ou actuellement au Vénézuela que plusieurs dizaines de milliers de chinois auraient fui en 2017, font peser une pression grandissante sur les autorités chinoises. L’Armée populaire de libération (APL) ne pouvant intervenir partout, le développement d’acteurs privés est désormais nécessaire.”

Hợp Lưu (Feb 15, 2018): CỐNG ĐẬP CHẶN MẶN GÂY RỐI LOẠN HỆ SINH THÁI VÀ NHỮNG CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

Hợp Lưu (Feb 15, 2018): CỐNG ĐẬP CHẶN MẶN GÂY RỐI LOẠN HỆ SINH THÁI VÀ NHỮNG CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

“…Rõ ràng Dự án cống đập Sông SCL-SCB đã thiếu hẳn một đánh giá chiến lược tác động môi trường [ĐTM/ EIA/ Environmental Impact Assessment] toàn diện và khách quan, bị ảnh hưởng bởi quan điểm của chủ đầu tư/ nhóm lợi ích chỉ để nhằm biện minh cho sự cấp thiết của dự án, trong khi mà ai cũng biết là dự án sẽ tác động tới toàn hệ sinh thái của cả một vùng rộng lớn chiếm 1/4 tổng diện tích của ĐBSCL [hơn 1 triệu hecta], ảnh hưởng trực tiếp trên đời sống sản xuất sinh kế của hàng triệu cư dân trong vùng quy hoạch, trong khi còn bao nhiêu vấn đề kỹ thuật chưa có giải pháp rốt ráo. Và khi đã gây huỷ hoại trên hệ sinh thái thường rất khó đảo nghịch.”

War News Updates (Feb 17, 2018): There Are Five Proxy Wars Underway In Syria Right Now

War News Updates (Feb 17, 2018): There Are Five Proxy Wars Underway In Syria Right Now

“On one side, you have those pushing for a more secular Syria—Russia, the U.S., and the United Arab Emirates to a large degree. On the other side, you have those pushing for an Islamist Syria—Turkey, Iran and Qatar. (While Iran and Turkey favor a Shia/Sunni ideology, neither oppose increasing the influence of Islam in the Syrian political system.)”

Bauxite Việt Nam (Feb 13, 2018): Cống đập chặn mặn gây rối loạn hệ sinh thái và những cái giá phải trả

Bauxite Việt Nam (Feb 13, 2018): Cống đập chặn mặn gây rối loạn hệ sinh thái và những cái giá phải trả

“…Tiếp tục biện pháp xây dựng công trình cống đập ngăn mặn rất tốn kém sẽ cắt đứt thô bạo mối liên hệ cân bằng hệ sinh thái sông – biển – đồng bằng, qua công trình cống đập Ba lai đã chứng minh là không tạo được lợi ích và giải quyết được chuyện gì cho cư dân ĐBSCL mà còn đảo lộn điều kiện thiên nhiên, phá vỡ hệ sinh thái của cả một vùng châu thổ.”